تاریخ غذا نوع
1397/8/23
غذای نوع 1 : لوبیا پلو غذای نوع 2 : خوراک آبگوشت
ناهار
1397/8/26
غذای نوع 1 : چلوکباب لقمه
ناهار
1397/8/27
غذای نوع 1 : خوراک شنیسل مرغ غذای نوع 2 : خوراک چیکن مرغ
ناهار
1397/8/28
غذای نوع 1 : چلو خورشت قیمه غذای نوع 2 : چلو خورشت کرفس
ناهار
1397/8/29
غذای نوع 1 : ماکارانی
ناهار
1397/8/30
غذای نوع 1 : چلو جوجه کباب
ناهار