کادر آموزشی و علمی  
........................................ معاونت آموزشی ........................................
 
.......................................... پایه ی سوم ..........................................
جناب آقای طالقانی ، سوم همت
 
 
 
جناب آقای اصانلو ، سوم کوشش

.......................................... پایه ی چهارم ..........................................
 جناب آقای روزبان 


جناب آقای هاشمی
 
 
جناب آقای جعفری

.......................................... پایه ی پنجم ..........................................
 
 
جناب آقای آقاجانی ، مسئول پایه پنجم، معلّم هدیه های آسمان


جناب آقای حاجب ، فارسی پنجم


جناب آقای رفعتی ـ ریاضی و اجتماعی پنجم
 

 
جناب آقای محمدعلی ـ علوم پنجم
.......................................... پایه ی ششم ..........................................


جناب آقای کردی ـ مسئول پایه ششم


جناب آقای هاشمی ـ ریاضی و علوم ششم جناب آقای صفری ـ ادبیات و تفکر و پژوهش ششم
 
جناب آقای حاجب ، اجتماعی ششم
......................................... گروه قرآن ..........................................


جناب آقای موسوی ـ مسئول گروه قرآن و قرآن سوم  چهارم پنجم و ششم

.......................................... ورزش ..........................................جناب آقای مسعودی ـ کلیه پایه ها
.......................................... هنر ..........................................


جناب آقای ترک زاده ـ کلیه پایه ها