کادر اداری و اجرایی  
جناب آقای محمدعلی ـ معاون پرورشی
 
 
جناب آقای حسن پور ، مسئول نظامت
 
 
جناب آقای اسدی ، ناظم
 
 
جناب آقای بهروان ، ناظم
 
 
جناب آقای فخیمی ، ناظم و پرورشی
 
 
جناب آقای مطلبی ، ناظم
 
 
جناب آقای مرادی ، سمعی و بصری


جناب آقای اسماعیلی ، روابط عمومی
جناب آقای بابازاده ، کارمند
جناب آقای آقایی ، کارمند