تکلیف  

روزیکشنبه ـ تاریخ :03/ 02/ 96


 

 1. ریاضی:در دفتر تلاش 10 تمرین ضرب 2*1  ؛5 مساله محیط و مساحت

2.علوم:جزوه ص 54و 55

3._اجتماعی:انجام کاربرگ 17

4._

یادآوری:

 

 1. نامه نظرسنجی اولیاء و فرم لیست نمایشگاه ارسال شد.

2._

3._

 

 

 1. ریاضی ص 134 و 133 را جواب دهید.

2.بخوانیم شعر خرد و دانش را حفظ و معنی کنید.

3._بخوانبم از ص142_147 را مطالعه کنید.

4._قرآ«:تحقیق درباره زندگینامه امام موسی کاظم(علیه السلام)برای هفته آینده

یاداوری:

1. برنامه فردا مطالعه می شود.

2.ارسال برگه نظرسنجی

3._ارسال نامه نمایشگاه پرورشی

4._

 

 

 

 

 

1.نوشتاری:انجام ص 86 و 87

2._قرآن:پیش مطالعه درس 12

3.__هدیه های آسمان:تمرین های درس 15 کامل انجام شود.

یاداوری:

_برگه نظرسنجی ارسال شد. ارسال شد.

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

1.فارسی : ادیبانه شماره 11

2.قرآن:مطالعه درس 14

3._

یاداوری:

_ارسال نظرسنجی

_