تکلیف  

روز شنبه ـ تاریخ : 25 / 12 / 95


 

 1. ریاضی :

 

2. فارسی:

 

3. علوم:

 

 

 

 1. ریاضی :

 

2. فارسی:

 

3. علوم:

 

 

 1. ریاضی :

 

2. فارسی:

 

3. علوم:

 

 

 

 

 1. ریاضی :

 

2. فارسی:

 

3. علوم: