تکلیف  

یکشنبه ـ تاریخ :96/02/24


 

 1.مطالعه و دوره کامل درسهای اجتماعی

2.هدیه ها:انجام پلی کپی جدول 5

3._

4._

یادآوری:

 

 1. فردا امتحان اجتماعی

2._اردو

3._برگه اطلاعیه مهم خردادماه ارسال شد.

 

 

 1. طبق برنامه مطالعاتی تکالیف انجام شود.

2.

3._

4._

یاداوری

1._

2._

3._

 

 

 

 

 

1._

2._

3.__

یاداوری:

_پیشرفت ریاضی شنبه

_ارسال برگه ثبت نام فوتسال

_

 

 

 

 

 

 

 

 

1.طبق برنامه مطالعاتی

2.

3._

یاداوری:

_

_