تکلیف  

  به نام خدا
اولیای گرامی با کلیک بر روی لینک های مربوطه ی زیر می توانند از تکالیف دانش آموزان در ایّام تعطیلی غیرمترقبه ( آلودگی هوا ـ روزهای برفی ) مطّلع گردند.